Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Postępowanie wszczyna się z urzędu.


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. gospodarki zasobem gminy i planowania przestrzennego (ZZP)
Elżbieta Bednarczyk – podinspektor


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),
 3. uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1615), z zastrzeżeniem ust. 4,
 4. Jeżeli stworzenie warunków nastąpiło do dnia 5 czerwca 2012 r. mają zastosowanie przepisy uchwały nr IX/56/03 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 1666).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za posrednictwem Burmistrza Golczewa
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.