Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word - wniosek

 


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego (ZPP)
Elżbieta Bednarczyk – inspektor


Termin i sposób realizacji

65 dni od daty złożenia wniosku nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych z organu.


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
3 .Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za posrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

  • Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Decyzję można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
  • Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.