Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Opinia ws. podziału nieruchomości Podział nieruchomości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odpady komunalne i nieczystości ciekłe
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona środowiska
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze przetargu Nieruchomości - procedury
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Ochrona środowiska
Udostępnienie informacji publicznej Informacja publiczna
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Odpady komunalne i nieczystości ciekłe
Ustalenie numeru porządkowego dla budynku Nieruchomości - procedury
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości na skutek jej podziału Opłata adiacencka
Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury Opłata adiacencka
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Wycinka drzew - zezwolenia
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych Ochrona środowiska
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Golczewo Odpady komunalne i nieczystości ciekłe
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona środowiska
Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej lub naziemnej, obiektu budowlanego, reklamy i innych Pas drogowy
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Wycinka drzew - zezwolenia
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Pas drogowy
Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego Zmiany w aktach stanu cywilnego
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości Zaświadczenia - gospodarstwa rolne
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomości
Wydzierżawianie nieruchomosci Nieruchomości - procedury
Wymiar podatku od nieruchomości - osoby fizyczne Podatek od nieruchomości
Zaświadczenie dot. nieposiadania, posiadania gospodarstwa rolnego lub jego dochodowości Zaświadczenia - gospodarstwa rolne
Zatwierdzenie podziału nieruchomości Podział nieruchomości
Zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze zamiany Nieruchomości - procedury
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew dla osób fizycznych Wycinka drzew - zezwolenia