Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 

 1. wniosek 
 2. załączniki:
  • kopia aktualnej mapy z oznaczonym terenem objętym wnioskiem – 1 egz.,
  • w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds.  planowania przestrzennego (ZPP)
Elżbieta Bednarczyk – inspektor

 


Opłaty

Opłata skarbowa wynosi:
1) od wypisu:
    a) do 5 stron – 30 zł,
    b) powyżej 5 stron – 50zł;
2) od wyrysu:
    a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część, odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,
    b) nie więcej niż – 200 zł.
Opłata skarbowa winna być wniesiona na rachunek Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo
nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001; opłata od złożenia pełnomocnictwa 17 zł.
Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku
 


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1546, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.