Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 

1) wniosek 
2) załączniki:
    - kopia aktualnej mapy z oznaczonym terenem objętym wnioskiem – 1 egz.,
    - w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds.  planowania przestrzennego (ZPP)
Elżbieta Bednarczyk – inspektor


Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 17,00 zł.
Opłata skarbowa winna być wniesiona na rachunek Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001; opłata od złożenia pełnomocnictwa 17 zł.
Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku


Termin i sposób realizacji

7 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1546, poźn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.