Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

Wniosek – wzór na formularzu F01/ZID/PG-1/01 stanowi załącznik nr 1
do niniejszej karty usług.

Załączniki do wniosku:

 1. plan sytuacyjny w skali (1:500) z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów,
 2. projekt organizacji ruchu,
 3. informacje o sposobie zabezpieczenia robót (opcjonalnie),
 4. szczegółowy harmonogram robót )opcjonalnie),
 5. uzgodnienia dokumentacji - do wglądu,
 6. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do organu budowlanego.
   

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej (ZID)
Zbigniew Sobieski  – inspektor


Opłaty

Opłata skarbowa 10 zł. za wydanie zezwolenia. Opłata skarbowa 17 zł. za dołączenie do wniosku pełnomocnictwa. Opłata winna być wniesiona w dniu złożenia wniosku na rachunek bankowy Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001. Potwierdzenie wpłąty należy dołączyć do wniosku.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z póxn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1282, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej podziemnej lub naziemnej obiektu budowlanego i innych wydaje się na czas określony.
 2. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania uzgodnienia.