Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

 1. Wniosek – wzór na formularzu F01/FKP/PG-1/01 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty usługi.
 2. W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (jeśli tak wynika z przepisów prawa).

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat (FKP)
Renata Dziewierska – inspektor


Opłaty

Opłata skarbowa:
- 21 zł - od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości,
- 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej), winna być wniesiona najpóźniej w dniu złożenia wsniosku na rachunek Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001.


Termin i sposób realizacji

7 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.