Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wydzierżawianie nieruchomosci

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

1.    Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości – na formularzu
F01/ZMK/PG-3/03 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty usługi.
Załączniki:

 • mapa sytuacyjna z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowego gruntu (kserokopia),
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa notarialnego (w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. nieruchomości gminnych (ZNG):
Katarzyna Orłow-Jankowicz – inspektor


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.
Terminy i wysokość należnej opłaty za dzierżawę gruntu określone są w umowie dzierżawy.

Jeżeli strona działa przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001.


Termin i sposób realizacji

-    do 25 dni w przypadkach dzierżawy na czas oznaczony do 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku,
-    do 50 dni licząc od dnia udostępnienia informacji tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej,
-    do 75 dni licząc od dnia udostępnienia informacji tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej,
-    w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości brak jest możliwości do określenia konkretnego terminu.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym – terminy wynikające
z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.


Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Postępowanie kończy się zawarciem umowy dzierżawy gruntu, albo odmową dzierżawy.
 2. O terminie podpisania umowy dzierżawy wnioskodawca jest informowany telefonicznie lub listownie.
 3. Przed podpisaniem umowy wnioskodawca zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.