Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze przetargu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dowód wpłaty wadium.


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. nieruchomości gminnych (ZNG):
Katarzyna Orłow-Jankowicz – inspektor


Opłaty

Bez opłat.


Termin i sposób realizacji

 1. Termin przetargu podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.golczewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie. W przypadku gdy cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, a gdy jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej.
 2. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym przesyła się do osób, które mogą być zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu.
 3. Po wyłonieniu z przeprowadzonego przetargu nabywcy sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego przeniesienia własności.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia.

Tryb odwoławczy

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do Burmistrza Golczewa na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skarga wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 


Dodatkowe informacje, uwagi

Uwagi:
Przed ogłoszeniem nieruchomości do zbycia w drodze przetargu niezbędne jest dysponowanie następującymi dokumentami:

 • stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Golczewie wyrażającą zgodę na zbycie tej nieruchomości;
 • wyceną rzeczoznawcy majątkowego;
 • dokumentem stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypisem z rejestru gruntów i kopią mapy obejmującej nieruchomość będącą przedmiotem zbycia,
 • zaświadczeniem o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Co najmniej na 6 tygodni przed ogłoszeniem przetargu Burmistrz Golczewa w formie zarządzenia wykazuje nieruchomość do sprzedaży.