Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. wniosek – wzór na formularzu F01/ZOS/PG-1/06 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty usług;
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu - wzór na formularzu  F02/ZOS/PG-1/06, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej karty usług;
 3. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy - wzór na formularzu  F03/ZOS/PG-1/06, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej karty usług;
 4. kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Dostęp do druku danego formularza jest możliwy po wybraniu linku zawierającego jego nazwę:

 Formularze w pliku programu Word

F01/ZOS/PG-1/06

F02/ZOS/PG-1/06

F03/ZOS/PG-1/06

 

 Formularze w formacie .pdf

F01/ZOS/PG-1/06

F03/ZOS/PG-1/06


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i leśnictwa (ZOS)
Paweł Jamroziak – inspektor


Opłaty

Opłata skarbowa  w wysokości 105 zł. Opłata winna być wniesiona w dniu złożenia wniosku na rachunek bankowy Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001.

Jeżeli strona działa przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego zwolnione są od opłat.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska. 
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-  Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.