Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

Wniosek w formie podania z wyszczególnieniem, jakie informacje mają być udzielone oraz w jakiej formie – wzór na formularzu F01/ZOS/PG-1/01 stanowi
załącznik do niniejszej karty usług.


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i leśnictwa (ZOS)
Paweł Jamroziak – inspektor


Opłaty

Wysokość opłat (w zależności od rodzaju czynności) reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).
Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy Gminy Golczewo w terminie 14 dni lub przy odbiorze przesyłki.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-  Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.