Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

 1. wniosek– wzór na formularzu F01/ZOS/PG-1/04 (wraz z wzorem dokumentu określonego w pkt 2) stanowi załącznik do niniejszej karty usług.
 2. karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz.) - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 3. Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej (3 egz.) - obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich.
 4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz.)wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 6. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i leśnictwa (ZOS)
Paweł Jamroziak – inspektor


Opłaty

 • Wysokość opłat (w zależności od rodzaju czynności) reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).
 • Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy Gminy Golczewo  w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001 w terminie 14 dni lub przy odbiorze przesyłki.

Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.