Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

Wymagane dokumenty: 

 1. Wniosek.
 2. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 3. Tytuł prawny władania nieruchomością - kopia (oryginał do wglądu).

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska (ZOS)
Maria Małysza – podinspektor


Opłaty

Reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy Gminy Golczewo  w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001 w terminie 14 dni lub przy odbiorze przesyłki.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa  o ochronie przyrody 
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-  Kodeks postępowania administracyjnego 

Tryb odwoławczy

Owołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.