Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz deklaracji, właściwy dla rodzaju nieruchomości (zamieszkałej, niezamieszkałej, zamieszkałej i niezamieszkałej, tzw. mieszanej), na której powstają odpady komunalne.
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi (ZGO)
Mirosław Hnatów – inspektor

 


Opłaty

 1. Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: w wysokości 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa winna być wniesiona najpóźniej w dniu złożenia wniosku na rachunek Gminy Golczewo w BS Gryfice  Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001.


Termin i sposób realizacji

 1. Właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. Nową deklarację właściciel nieruchomości składa w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w dotychczasowej deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na tej nieruchomości.
 3. Właściciel nieruchomości składa oddzielną deklarację na każdą nieruchomość.
 4. Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje bez wezwania i kończy sprawę w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Golczewie. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwościi trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 13).
 4. Uchwała nr XXIV/155/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Golczewo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 652, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Występuje jedynie, gdy została wydana przez Burmistrza Golczewa decyzja ustalająca wysokość opłaty z powodu niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
Wówczas stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.