Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

 1. Wniosek - wzór na formularzu F01/ZOS/PG-1/03 stanowi załącznik do niniejszej karty usług.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego – oryginał do wglądu.
 3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 4. Kserokopia dowodów rejestracyjnych środków transportowych, jakimi dysponuje przedsiębiorca, którymi będą świadczone usługi objęte zezwoleniem
 5. Prawo dysponowania bazą transportową  (umowa najmu, dzierżawy lub akt własności) – do wglądu.
 6. Prawo posiadania urządzeń do mycia i dezynfekcji środków transportowych.
 7. Miejsce mycia, dezynfekcji i deratyzacji samochodów.
 8. Dokument potwierdzający gotowość odbioru odpadów płynnych przez stację zlewną - umowa ze stacją zlewną.
 9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i leśnictwa (ZOS)
Paweł Jamroziak – inspektor

 


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł winna być wniesiona najpóźniej w dniu złożenia wniosku na rachunek bankowy Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),
 • Uchwała nr XXXI/275/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 44, poz. 921).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.