Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Golczewo

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

 1. Wniosek – wzór na formularzu F01/ZOS/PG-1/02 (wraz z wzorem oświadczenia) stanowią załącznik do niniejszej karty usługi.
 2. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i leśnictwa (ZOS)
Paweł Jamroziak – inspektor


Opłaty

Opłata skarbowa za wpis w wysokości 50 zł winna być wniesiona najpóźniej w dniu złożenia wniosku na rachunek Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001.


Termin i sposób realizacji

7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w
terminie 7dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni,
przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis – art. 67 ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.