Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Udostępnienie informacji publicznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

Wniosek – w formie podania z wyszczególnieniem, jakie informacje mają być udzielone oraz w jakiej formie.


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej (AO)
Magdalena Zając – inspektor

 


Opłaty

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd Miejski w Golczewie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom zgodnie z zarządzeniem nr 46/2013 Burmistrza Golczewa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku
dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej.

Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy Gminy Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001 w BS Gryfice Oddz. Golczewo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

  1. Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 poz. 2176).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298).

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.