Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wymiar podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Osoby fizyczne są zobowiązane składać ww. formularze w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
 2. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku składania korekty informacji należy załączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków (FWP)
Magdalena Przygodzka - inspektor

 


Opłaty

Oprócz podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa, podatnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów.

Podatek uiszcza się u inkasenta lub za pośrednictwem banku na rachunek Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001.


Termin i sposób realizacji

 1. Obowiązują cztery terminy płatności, które wynikają z decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i przypadają na dzień: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego , w oparciu o złożoną informację - bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
 3. W przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, w oparciu o złożoną informację wymiar podatku ustala się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).
 3. Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3654).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia.