Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu –  wzór wniosku na formularzu F01/USC/PG-1/01 stanowi załącznik nr 1 do karty usług.
 2. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

 


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Iwona Adamowicz - kierownik USC
Mirosław Hnatów - zastępca kierownika USC

usc@golczewo.pl


Opłaty

Opłata skarbowa jest wnoszona w wysokości:

 1. 22 zł - za odpis skrócony.
 2. 33 zł – za odpis zupełny.

Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy Gminy Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001 w BS Gryfice Oddz. Golczewo. 


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1282, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika USC w Golczewie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
 3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.