Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości na skutek jej podziału

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Postępowanie wszczyna się z urzędu.


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. gospodarki zasobem gminy i planowania przestrzennego (ZZP)
Elżbieta Bednarczyk – podinspektor


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej
może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna
albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.


Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267,
     z późn. zm.),
3) uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości
     stawek procentowych opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1615).


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za posrednictwem Burmistrza Golczewa
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.