Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Opinia ws. podziału nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

1. Wniosek – na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej karty usługi.
 

2. Załączniki:
-  dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej wnioskowanej nieruchomości

Oświadczenie to, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 

 • wypis z rejestru gruntów i kopię mapy ewidencyjnej obejmującą wnioskowaną nieruchomość,
 • decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości podlegającej podziałowi (jeżeli została wydana),
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział wnioskowanej nieruchomości (jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków),
 • wstępny projekt podziału sporządzony (ilość wymaganych egzemplarzy obejmuje po 1 egz. dla każdej ze stron postępowania [właściciela/użytkownika wieczystego], 1 egz. dla organu, 1 egz. dla geodety),
 • opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji dzielonego obiektu budowlanego, na których przedstawiono przebieg projektowanej granicy w przypadku gdy linia podziałowa przebiega przez obiekt;,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika).

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami (ZMK)
Agnieszka Miśkiewicz – inspektor


Opłaty

Opłaty od wydania decyzji nie wnosi się.

Jeżeli strona działa przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku w ciągu trzech dni od jego złożenia.


Termin i sposób realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku, nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu  i  trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości nie wymaga się przedłożenia wstępnego projektu podziału nieruchomości.

Druki do pobrania:

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ STRONY Z AKTAMI SPRAWY.pdf

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe.pdf