Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 Pobierz plik w formacie .pdf

 

1. Wniosek – na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej karty usługi.
 

2. Załączniki: 

- podział dokonywany w oparciu o art. 93 lub art. 94 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z  dnia 21 sierpnia 1997 r.:

- mapa z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych - ……………… egz. *

 - protokół przyjęcia granic nieruchomości.

* ilość wymaganych egzemplarzy obejmuje:

- po 1 egz. dla każdej ze stron postepowania, tj. właściciela/użytkownika wieczystego,

- 2 egz. dla organu,

- 1 egz. dla geodety,

- 1 egz. dla Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych,

- po 1 egz. dla podmiotu nabywającego prawo do wydzielonej działki pod drogę publiczną (art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.)

 

- podział dokonywany w oparciu o art. 95 pkt 1-8 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.:

  - aktualny odpis z księgi wieczystej dla dzielonej nieruchomości lub;

  - oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej

Oświadczenie to, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

-  wypis z rejestru gruntów;

 - mapa ewidencyjna;

 - mapa z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych - …………. egz. *

 - protokół przyjęcia granic nieruchomości;

 - pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

 - opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji dzielonego obiektu budowlanego, na których przedstawiono przebieg projektowanej granicy w przypadku gdy linia podziałowa przebiega przez obiekt;

 - decyzja o warunkach zabudowy dla nieruchomości podlegającej podziałowi (jeżeli została wydana);

 - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

   (w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika).

 

* ilość wymaganych egzemplarzy obejmuje:

- po 1 egz. dla każdej ze stron postepowania, tj. właściciela/użytkownika wieczystego,

- 2 egz. dla organu,

- 1 egz. dla geodety,

- 1 egz. dla Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych,

- po 1 egz. dla podmiotu nabywającego prawo do wydzielonej działki pod drogę publiczną (art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.)

 


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami (ZMK)
Agnieszka Miśkiewicz – inspektor


Opłaty

Opłaty od wydania decyzji nie wnosi się.

Jeżeli strona działa przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Gminy Golczewo w BS Gryfice Oddz. Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku w ciągu trzech dni od jego złożenia.


Termin i sposób realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku, nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu  i  trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Godziny urzędowania:
W dni robocze:

poniedziałek – w godzinach 8:00 – 16:00

wtorek – piątek -  w godzinach 7:30 – 15:30

 

Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości nie wymaga się przedłożenia wstępnego projektu.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.

 

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA.pdf

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ STRONY Z AKTAMI SPRAWY.pdf

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe.pdf