Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy Golczewo

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w pliku programu Word

 

1) wniosek 
2) załączniki:

 • zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie przedmiotowej decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby (podmiotu),
 • oświadczenie osoby (podmiotu), ubiegającej się o przeniesienie decyzji, o przyjęciu wszystkich warunków  zawartych w przedmiotowej decyzji o warunkach zabudowy,
 • w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego (ZPP)
Elżbieta Bednarczyk – inspektor


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za posrednictwem Burmistrza Golczewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie.
 2. Decyzję można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
 3. Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.